Who Am I?

I am a lecturer in Rajabhat university

Live Learn & Journey

What Am I?

Aj Bua.com จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการสอน การจัดทำเว็บไซต์ในรายวิชา "การออกแบบและพัฒนาเว็บ" เป็นกลุ่มวิชาเอกบังคับ ของหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
นักศึกษาสามารถศึกษาแท็ก html และ css ได้จากที่นี่ตลอด 24 ชั่วโมง
พัฒนาโดย อ.ภาวิกา ขุนจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2017 By Pawika Kunchan